เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอชนบท ขอนแก่น

ท้องที่
อำเภอชนบท ขอนแก่น ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่
   


เทศบาลตำบลชนบท
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลชนบทและบางส่วนของตำบลศรีบุญเรือง
เลขที่ 201 ถนนโพธิ์ศรีสะอาด ต.ชนบท  อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์/โทรสาร 043-286200


  
องค์การบริหารส่วนตำบลชนบท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชนบท (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลชนบท)
บ้านเลขที่ 137 ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น,  โทรศัพท์ : 043-376173-12
   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดเพียขอมทั้งตำบล

   
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังแสงทั้งตำบล
ตั้งอยู่บ้านหูลิง หมู่ที่ 2 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยแกทั้งตำบล

   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแท่นทั้งตำบล

   
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบล     ชนบท)


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนพะยอมทั้งตำบล

   
องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปอแดงทั้งตำบล
KKCWORK

    อำเภอเมืองขอนแก่น
    อำเภอบ้านฝาง
    อำเภอพระยืน
    อำเภอหนองเรือ
    อำเภอชุมแพ
    อำเภอสีชมพู
    อำเภอน้ำพอง
    อำเภออุบลรัตน์
    อำเภอกระนวน
    อำเภอบ้านไผ่
    อำเภอเปือยน้อย
    อำเภอพล
    อำเภอแวงใหญ่
    อำเภอแวงน้อย
    อำเภอหนองสองห้อง
    อำเภอภูเวียง
    อำเภอมัญจาคีรี
    อำเภอเขาสวนกวาง
    อำเภอภูผาม่าน
    อำเภอซำสูง
    อำเภอโคกโพธิ์ไชย
    อำเภอหนองนาคำ
    อำเภอบ้านแฮด
    อำเภอโนนศิลา
    อำเภอเวียงเก่า
ลิ้งค์ตรงจังหวัดขอนแก่น
http://www.khonkaen.go.th/
จังหวัดขอนแก่น
การปกครองแบ่งออกเป็น
26อำเภอ 199ตำบล 2139 หมู่บ้าน
แนะนำส่วนราชการที่อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น